W ramach usług z dziedziny ochrony środowiska proponujemy Państwu:
Opracowywanie:

 • informacji o planowanym przedsięwzięciu
 • raportów o oddziaływaniu na środowisko (ocen oddziaływania na środowisko)
 • przeglądów ekologicznych
 • wniosków o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • wniosków o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • programów gospodarki odpadami
 • zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia
 • projektów, dokumentacji hydrogeologicznych
 • projektów, dokumentacji geologicznych inżynierskich / geotechnicznych
 • programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla potrzeb administracji samorządowej

Wykonywanie:

 • pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza – energetycznych lub technologicznych
 • pomiarów hałasu środowiskowego, przemysłowego, komunikacyjnego
 • inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska
 • Prowadzenie:
 • ewidencji odpadów
 • ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
 • sprawozdawczości związanej z ochroną środowiska
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Inne: 

pomoc w realizacji obowiązków wynikających z:

 • ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
 • ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • ustawy o opłacie produktowej
 • ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • wykonywanie audytów dotyczących przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska
 • monitorowanie bieżących zmian przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków względem firmZainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@sigmabhp.pl, tel. 606-657-488